Regulament de Ordine Interioară

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Deviza și viziunea

Pornind de la misiunea asumată de noua lege a educatiei nationale, aceea de a forma, prin educaţie, infrastructura mentală a societăţii româneşti, în contextul descris mai sus, viziunea şcolii noastre este de a deveni acea instituţie absolut necesară în construirea unei vieţi de calitate, şcoala de care ai nevoie.

 

MISIUNEA ŞCOLII:

Şcoala noastră îşi propune să sprijine elevii în dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă, oferind cadrul uman şi material, prin relaţionare cu comunitatea, comunicare şi lucru în echipă, pentru a deveni cetăţeni autonomi, responsabili,  capabili  să decidă asupra viitorului lor şi pentru a putea trăi şi munci cu succes oriunde în lume.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabileşte cadrul general privind organizarea şi disciplina muncii în Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele, ca o necesitate evidentă pentru derularea, în condiţii optime, a activităţii interne din liceu.

Liceul Teoretic „George Moroianu” este o instituţie de învăţământ preuniversitar. Liceul funcţionează în baza legislaţiei în vigoare.

În cadrul liceului se desfăşoară activităţi didactice de către personalul didactic.

În Liceul Teoretic,, George Moroianu” funcţionează sectia română și sectia maghiară, în cadrul lor există clase cu predare intensivă a limbilor engleză și franceză.

 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ       preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5079/2016;

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului  didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, aplicată în anul 2012 prin Legea nr. 283/2011;

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar nr. 59276/2012

O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ.

O.M.E.N.C.Ș nr. 4742/2016 Anexa 1,pentru aprobarea Statutului Elevului;

 

Acest Regulament este adoptat de Consiliul de Administraţie şi poate fi modificat pentru a ţine cont de evoluţia şi reformele sistemului educativ. A fost elaborat cu participarea tuturor celor interesaţi, inclusiv cu reprezentantul elevilor.

 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare conţine informaţii de interes public, putând fi pus la dispoziţia oricărei persoane interesate din liceu sau din afara acestuia.

 

Semnele distinctive ale Liceului Teoretic,,George Moroianu” Săcele

Art. 1. Emblema liceului.

Art. 2. Ținuta elevilor

 

Accesul în Liceul Teoretic,,George Moroianu”

Art. 3. Accesul vizitatorilor în liceu se face numai după legitimarea acestora şi înregistrarea acestora de către personalul de serviciu în Caietul de evidenţă.

 

Art. 4. Cursurile din Liceul Teoretic „George Moroianuu” se desfășoară după următorul program:

Interval orar Ore de curs Pauze
8.00 – 8.50 Ora I
8.50 – 9.00 Pauza I
9.00 – 9.50 Ora II
9.50 – 10.00 Pauza II
10.00 – 10.50 Ora III
10.50 -11.10 Pauza III (pauza mare)
11.10 -12.00 Ora IV
12.00 – 12.10 Pauza IV
12.10 -13.00 Ora V
13.00 – 13.10 Pauza V
13.10 -14.00 Ora VI
14.00 – 14.10 Pauza VI
14.10 – 15.00 Ora VII (ultima)
15:00 Încheierea cursurilor

 

CAPITOLUL  II: ELEVII

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar

 

               Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev se realizează conform prevederilor din ROFUIP -OMENCȘ nr. 5079/2016; OMENCȘ nr. 4742/2016 Anexa 1, pentru aprobarea Statutului Elevului;

 

Art. 5. Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiade, concursuri, activităţi educative, culturale, sportive, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori; după cum urmează:

 1. 3 zile lucrătoare pentru elevii calificaţi la faza judeţeană a concursurilor şi a olimpiadelor

şcolare

 1. 10 zile lucrătoare pentru elevii calificaţi la faza naţională a concursurilor şi a

olimpiadelor şcolare, la concursuri interjudeţene;

 

Art. 6.  Elevii  din  învăţământul  obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice

grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de predare la domiciliu efectuată de  cadrele didactice din cadrul liceului. Scutirea se acordă, la cerere, de către director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării Centrul de Resurse si de Asistență Educatională Brașov.

 

Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei.

Art. 7. Elevii au libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice. Acestea vor fi coordonate de un cadru didactic al cărui nume va fi specificat în Statutul propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ (conform Art. 135 (1) din ROFUIP).

Art. 8. Plata burselor de care beneficiază elevii (conform Art. 126 (1) din ROFUIP) se face în perioada 24-31 a fiecărei luni.

 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei.

Art. 9. Elevii din Liceul Teoretic „George Moroianu”  au următoarele îndatoriri:

 • Să fie stimulaţi să cunoască şi să respecte: legile statului, prezentul ROI, regulile de circulaţie şi cele de apărare a sănătăţii, normele de securitate a muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, de protecţie în caz de cutremur, normele de protecţie civilă, normele de protecţie a
 • Să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii.
 • Să nu staţioneze pe holuri în timpul orelor de
 • Să părăsească incinta şcolii imediat după terminarea
 • Să nu aibă asupra lor obiecte de Instituţia nu este responsabilă de distrugerile sau de

furturile bunurilor aflate în posesia elevilor, a personalului sau a vizitatorilor.

 

Art. 10. (1)Elevii din Liceul Teoretic „George Moroianu” vor purta ţinuta liceului în timpul în care se află în incinta şcolii – de la intrare până la plecare.

 • Pentru elevii din ciclul liceal, ţinuta este formată din:
 1. pentru băieţi – sacou bleumarin, cămaşă (albă, albastră sau combinaţii între aceste 2

culori), pantalon bleumarin sau negru, de lungime peste glezne;

 1. pentru fete – sacou bleumarin, cămaşă (albă, albastră sau combinaţii între aceste 2 culori), fustă bleumarin sau neagru (până la genunchi), pantalon bleumarin sau negru, de lungime peste glezne; încălţămintea elevilor va avea tocurile de maximum şase cm înălţime.
  • Pentru elevii din ciclul gimnazial, ţinuta este formată din:
 2. pentru băieţi – sacou bleumarin, cămaşă (albă, albastră sau combinaţii între aceste 2

culori), pantalon bleumarin, de lungime peste glezne;

 1. pentru fete – sacou bleumarin, cămaşă (albă, albastră sau combinaţii între aceste 2 culori), fustă bleumarin sau negru (până la genunchi) pantalon bleumarin sau negru, de lungime peste glezne; încălţămintea elevilor va avea tocurile de maximum şase cm înălţime.

 

 

Art. 11. Elevii din Liceul Teoretic „George Moroianu” vor avea un comportament ireproşabil și vor manifesta respect şi politeţe, atitudini esenţiale în colectivitate.

 1. Orice act de vandalism sau de degradare voluntară va fi sancţionat sever putându-se ajunge până la eliminare, conform prevederilor ROFUIP. Pagubele produse vor fi suportate de familiile
 2. Elevii vor păstra curăţenia. Ei vor folosi coşurile de gunoi din săli şi din curtea şcolii, manifestând respect faţă de personalul de întreţinere şi faţă de
 3. d) Elevii vor folosi numai spaţiile şcolare destinate lor: sălile de clasă, laboratoarele, sălile de sport, curtea liceului şi grupurile sanitare

Art. 12. Este interzis elevilor:

 • să alerge pe holuri sau în sălile de clasă;
 • să se aşeze pe calorifere sau să se sprijine de acestea;
 • să introducă zăpadă în clădirea liceului;
 • să joace mingea, să practice jocuri de forţă (skandenberg, lapte-gros etc.) şi lupte în afara

orelor de educaţie fizică sau fără supravegherea unui cadru didactic al Liceul Teoretic „George Moroianu”;

 • să pătrundă în incinta Liceul Teoretic „George Moroianu” cu role, animale, scutere, biciclete, trotinete, skate-board-uri şi alte mijloace de deplasare de acest tip din motive evidente de securitate;
 • să intre în incinta şcolii şi să participe la orele de curs: cu părul vopsit în culori nefireşti (verde, portocaliu, roşu, mov, roz, albastru etc.), sau tuns/coafat excentric ori neîngrijit, cu machiaje şi/sau podoabe stridente; băieţilor li se interzice să poarte cercei şi barbă, iar dacă au părul lung acesta va fi prins la spate cu un elastic;
 • să părăsească incinta şcolii în timpul programului altfel decât însoţiţi de părinţi sau de un

cadru didactic.

 • să acceseze pagini web cu conţinut obscen sau pornografic;
 • să staţioneze pe coridor în timpul orelor;
 • să poarte piercinguri;
 • să invite în şcoală persoane străine fără acordul conducerii;
 • să se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului şcolii, balustradelor din incinta şcolii
 • să deranjeze orele de curs;
 • să staţioneze în faţa cancelariei/secretariatului fără motiv întemeiat;
 • să intre cu maşinile în curtea şcolii;
 • să acţioneze nejustificat butonul de panică. Orice utilizare abuzivă a unui dispozitiv de alarmă sau a materialelor de luptă împotriva incendiilor constituie abateri grave şi pedepsele vor fi foarte
 • să folosească în timpul orelor telefoane mobile, tablete, laptopuri, CD-playere, walkman-uri, pagere, aparate de radio etc. Toate aceste dispozitive electronice vor fi închise şi vor fi depozitate în genţile elevilor. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea dispozitivelor electronice în timpul orelor de curs în situaţia în care ele pot contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ, însă doar cu acordul cadrului didactic. Se interzice alimentarea acestora din reţeaua de electricitate a liceului;
 • să refuze solicitările venite din partea angajaţilor colegiului care suplinesc cadrele didactice

absente;

 • să depoziteze în sala de clasă: uniforma, manualele şcolare şi alte obiecte personale;
 • să distrugă baza materială a colegiului prin vandalizare, aplicarea de înscrisuri pe pereţi, uşi,

mobilier școlar.

 • să fumeze în incinta Liceului (ţigară clasică sau ţigară electronică);
 • să posteze pe Internet fotografii/înregistrări audio-video care aduc prejudicii imaginii

colegiului sau angajaţilor instituţiei de învăţământ;

 

      Art. 13. Orice distrugere voită va fi imputată familiei, independent de sancţiunea disciplinară.

 

Recompensele şi sancţiunile beneficiarilor primari ai educaţiei sunt stabilite în Capitolul IV, din Statutul elevului aprobat prin OMECȘ nr. 4742/2016.

 

Art. 14. Asociaţia de părinţi a Liceului Teoretic „George Moroianu alocă, din bugetul propriu, sume de bani pentru premii.

Art. 15. Activităţile de performanţă ale elevilor pot fi recompensate şi de agenţi economici, fundaţii ştiinţifice şi culturale, comunitatea locală, etc.

Art. 16. (1) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

 • Observaţia individuală;
 • Mustrarea scrisă;
 • Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bursa „Bani de liceu”/profesională;
 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • Preavizul de exmatriculare;
 • Sancţiunea, progresivă, are ca finalitate promovarea unei atitudini responsabile din partea elevului şi de a-l pune în situaţia să-şi controleze conduita luând act de consecinţele faptelor sale. În acelaşi timp, sancţiunea are rolul de a-i aminti elevului că face parte dintr-o organizaţie şcolară.
 • Consemnările faptelor care conduc la sancţiuni se vor face într-un document aflat în

catalogul clasei şi vor fi făcute de profesorul care a constatat abaterea.

 • Sancţiunile sunt pronunţate de către profesorul diriginte sau de către director, după

aprobarea lor în Consiliul clasei/în Consiliul profesoral.

Art. 17. (1) Se consideră abatere disciplinară pentru un elev, fiecare dintre următoarele

fapte, precum si altele posibile:

 1. lipsa de respect faţă de conducerea şcolii, faţă de profesori, faţă de personalul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic şi faţă de elevi în orice împrejurare în care aceasta s-a produs;
 2. aducerea de prejudicii noţiunilor de prieten, familie, naţiune, religie şi societate;
 3. minciuna;
 4. deteriorarea mobilierului şcolii şi/sau al clasei;
 5. distrugerea şi/sau deteriorarea obiectelor personale ale altor elevi;
 6. folosirea necorespunzătoare, în timpul orei de curs, a instrumentelor de lucru specifice

fiecărei ore (compas, foarfecă, riglă, ac de cusut, pensulă etc.);

 1. perturbarea liniştii în timpul orei de curs;
 2. refuzul elevului de a aduce la cursuri materialele necesare orei respective;
 3. organizarea şi/sau participarea la acţiuni de orice tip, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri;
 4. fumatul din ţigară/ţigară electronică în incinta instituţieişi consumul de alimente, băuturi, gumă de mestecat în timpul orelor, consumul de alcool, droguri, tutun şi actele de violenţă în incinta şcolii;
 5. lipsa menţinerii curăţeniei în clasă, pe coridorul şcolii, în toalete, în curtea şcolii sau în oricare alt loc în care se desfăşoară activitatea în timpul orelor de curs şi al pauzelor; fiecare

elev are obligaţia ca la sfârşitul programului să cureţe locul în care şi-a desfăşurat activitatea şi să depună gunoiul în coş;

 1. practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii sau aducerea la şcoală a unor obiecte folosite în acest scop (zaruri, cărţi de joc etc);
 2. refuzul de a purta ţinuta şi emblema colegiului;
 3. utilizarea telefonului mobil şi a căştilor în timpul cursurilor;

 1. participarea la activităţi sau întruniri periculoase care nu sunt permise de legislaţie, utilizarea unor embleme, afişe, insigne şi publicaţii specifice unor astfel de activităţi, aducerea de materiale sau publicaţii cu caracter obscen în incinta şcolii;
 2. neîndeplinirea şi/sau refuzul de a îndeplini sarcinile care sunt date de către cadrul didactic/

didactic auxiliar;

 1. adoptarea unei atitudini şi/sau a unui comportament necuviincios, care să prejudicieze imaginea profesorului şi a şcolii;
 2. adresarea de ameninţări către colegi, profesori, personalul nedidactic sau didactic auxiliar;
 3. agresarea fizică.

Profesorul va consemna în caietul clasei abaterea disciplinară constatată, iar dirigintele va aplica prevederile din Statutul elevului.

Art. 18. Abaterile disciplinare precizate la Art. 13 din secţiunea Recompensele şi sancţiunile beneficiarilor primari ai educaţiei din prezentul regulament se vor aplica la toate activităţile la care participă elevi ai Liceului Teoretic „George Moroianu”, indiferent unde se desfăşoară acestea.

Art. 19. Absentarea în masă de la oră/ore a mai multor elevi, organizaţi în acest scop se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu un punct, cu excepţia celor care absentează motivat.

Art. 20. Consumarea băuturilor alcoolice, a substanţelor etnobotanice, a drogurilor şi a altor substanţe interzise în şcoală sau în timpul acţiunilor organizate de către şcoală se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu patru puncte. Aceeaşi sancţiune se va aplica şi dacă elevul a consumat băuturi alcoolice, substanţe etnobotanice, droguri în altă parte şi apoi aparticipat la aceste acţiuni.

Art. 21. Elevii în stare de ebrietate sau drogaţi sunt sancţionaţi cu scăderea notei la purtare la 6 (şase), iar elevii prinşi că fură bunuri de orice natură (bani, telefoane, obiecte, etc ) vor fi exmatriculaţi fără drept de reînscriere în liceu. Pentru elevii din învăţământul obligatoriu se aplică scăderea notei la purtare la 4 (patru).

 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei se face conform prevederilor din Titlul VII, Capitolul III, din ROFUIP publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 720 bis/19.09.2016.

 

Art. 22. Scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea. Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.

Art. 23. Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale. Nota 1 (unu) se acordă pentru următoarele situaţii:

 1. evaluarea conform baremului minim de notare (un punct din oficiu).
 2. copiatul şi favorizarea rezolvării cerinţelor prin circulaţia lucrărilor/ciornelor;
 3. refuzul de a fi evaluat/de a preda lucrarea scrisă;
 4. nepredarea lucrării;
 5. şoptitul;
 6. prezentarea lucrării sub identitate falsă;

Art. 24. Notele la teze se analizează cu elevii într-o oră special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin 2 (două) săptămâni înaintea încheierii semestrului, cu excepţia claselor a XII-a unde se pot trece conform ordinului în care se precizează calendarul pentru anul în curs.

Art. 25. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. În situaţia în care părintele/tutorele îşi exprimă în scris opţiunea de a nu fi prezenţi la aceste ore, dacă ele se află la începutul sau sfârşitul programului, atunci nu li se vor consemna

absenţe. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în

semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

Art. 26. Elevii care nu frecventează orele de religie pot să nu participe la acestea dacă ele sunt la începutul sau la sfârşitul programului şcolar. În caz contrar, se va preciza de către părinte/tutore locul în care se va afla elevul în timpul acestor ore.

 

 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se realizează respectând precizările din

ROFUIP și din ROI al liceului.

Art. 27. Elevii au dreptul să se transfere respectând legislaţia în vigoare.

Art. 28. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „George Moroianu”

Art. 29.

 1. Transferul în cadrul Liceului Teoretic „George Moroianu” se poate face doar dacă media la purtare a elevului a fost 10 și dacă sunt promovate examenele de diferență.
 2. Transferul elevilor la Liceul Teoretic „George Moroianu”, se face într-o singură sesiune, înainte de începerea anului şcolar. Cererile se depun la secretariatul unităţii până în data de 18 august. Excepţiile se aprobă în Consiliul de Administraţie.

Art. 30. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară aelevului în termen de 5 zile calendaristice. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia şcolară în termen de 10 zile calendaristice. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei scolare de către şcoala la care s-a transferat.

Art. 31. Perioada de transfer este stabilită de Consiliul de administraţie şi se desfășoară înainte cu 2 săptămâni de începerea anului școlar. Nu se admite nicio derogare de la sesiunea de examene/ diferenţe pentru transfer.

Art. 32.

 1. În învăţământul liceal şi gimnazial, elevii se pot transfera la Liceul Teoretic „George Moroianu” dacă îndeplinesc următoarele condiții:
 • media 10,00 la purtare în anul şcolar precedent dacă se realizează înainte de începerea anului şcolar;
 • media 10,00 la purtare pe semestrul I dacă se realizează în vacanţa intersemestrială;
 • media anuală/semestrială este cel puțin egală cu ultima medie a clasei;
 1. În învăţământul liceal, candidații pot susține examenele de diferență dacă promovează cu minimum 7(şapte) un test la disciplinele profilului, din materia anului școlar anterior, după cum urmează:
 • pentru profilul uman – limba şi literatura română şi istorie
 • pentru profilul real matematică şi, la alegere, una din discipline: fizică, chimie, biologie,

informatică.

În învăţământul gimnazial, locurile libere se ocupă prin promovarea unui test de selecţie la limba română şi matematică, din materia anului școlar precedent.

Media minimă este 7 (şapte).

 1. Examenele susținute pentru transfer se vor desfășura conform Metodologiei, anexă la

prezentul ROI.

 

Art. 33. Limita maximă a efectivului unei clase nu va depăşi 32 de elevi. În situații speciale, depăşirea efectivului maxim se face doar prin aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar cu respectarea condițiilor prevăzute în R.O.F.U.I.P și R.O.I.

 

Consiliul Elevilor (CE) îşi desfăşoară activitatea conform cap. VII din Statutul elevului.

Art. 34. La nivelul Liceului Teoretic „George Moroianu” – se constituie Consiliul Elevilor,

format din liderii elevilor de la fiecare clasă (şeful clasei).

Art. 35. Consiliul Elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu, avizat de

conducerea unităţii deînvăţământ şi care este anexă a acestui regulament.

Art. 36. Consiliul Elevilor îşi desemnează reprezentantul, elev din clasele a IX-a – a XII-a, pentru a              participa         la    şedinţele    Consiliului    de    Administrație al Liceului Teoretic „George Moroianu”.

Art. 37. Consiliul Elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor

elevilor pe care îi reprezintă.

 

 

CAPITOLUL III: CADRELE DIDACTICE

 

Desfăşurarea activităţii cadrelor didactice este stipulată în Titlul V și VI din ROFUIP.

     Art. 38. Personalul didactic cuprinde persoanele din Liceul Teoretic „George Moroianu” responsabile cu instruirea şi educaţia.

 

Drepturile cadrelor didactice Art. 39.

 • Drepturile cadrelor didactice sunt prevăzute de legislaţia în
 • Profesorii debutanți sau nou-veniţi vor fi sprijiniţi şi consiliaţi de către șefii de catedră, mentori şi diriginţi, pentru a se integra în organizaţia şcolii şi pentru a stabili relaţii bune cu elevii, părinţii şi
 • Personalul didactic are dreptul de a utiliza întreaga bază materială a şcolii având acces la:
 • Laboratoare
 • Sala de lucru de la cancelarie
 • Centrul de informare
 • Bibliotecă
 • Săli de sport
 • Profesorii au dreptul de a protesta conform Contractului colectiv de muncă şi Statului

personalului didactic.

 • Fiecare angajat al şcolii are dreptul de a participa la orice eveniment din viaţa şcolii.
 • Fiecare angajat va fi sprijinit în dezvoltarea sa personală şi profesională.
 • Fiecare cadru didactic, în funcţie de rezultate şi posibilităţi, are dreptul la prime, gradaţie

de merit, bilete de odihnă şi tratament, precum şi la evidenţieri în cadrul organizaţiei.

 

Obligaţiile cadrelor didactice

 

Art. 40. Cadrele didactice au obligația:

 1. să respecte legile
 2. să studieze planurile de învăţământ, programele şi manualele şcolare şi pe baza acestora să întocmească planificările anuale şi semestriale, să asigure parcurgerea programei la clasă cât şi progresul elevilor la disciplina respectivă, astfel încât să fie realizate finalităţile prevăzute de lege pentru învăţământul
 3. să însoţească şi să supravegheze elevii la activităţile educative școlare şi extraşcolare organizate de şcoală, forurile superioare sau de organizațiile
 4. să organizeze activităţi extraşcolare care vor avea conţinut ştiinţific, cultural artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, turistic, sportiv, creativ şi
 5. să aibă o ţinută decentă, un limbaj decent şi un comportament moral în relaţiile cu elevii, părinţii/tutorii legali ai elevilor şi colegii, conform Codului Etic al Profesorului (anexă la acest Regulament).
 6. să trateze cu respect elevii și părinţii/tutorii legali ai acestora fără a-i jigni sau
 7. să aplice evaluarea ritmică a elevilor utilizând toate metodele de evaluare, pe baza competenţelor prevăzute de programa şcolară, elevul fiind tratat cu respect, urmărindu-se permanent progresul elevului fără a face discriminări între
 8. să respecte cu stricteţe Orarul şcolii aprobat de Consiliul de Administraţie
 9. să includă orele de meditaţii şi consultaţii în orarul şcolii.
 10. să întocmească schiţe de proiect didactic ale lecţiilor, vizate de Şeful de Catedră, dacă sunt profesori debutanți sau predau discipline
 11. să participe la activităţile de formare continuă organizate de IŞJ Braşov, CCD Braşov, Ministerul de resort sau alte instituţii

 

 

 1. să păstreze şi, eventual, să îmbogăţească baza materială a şcolii să prezenta în cadrul comisiilor şi catedrelor, în fiecare semestru,materiale didactice proprii, fişe de învăţare, fişe de evaluare şi alte contribuţii proprii la creştereacalităţii procesului instructiv-educativ.
 2. să susţină în cursul anului cel puţin o oră deschisă – anunţată din timp – la care pot fi invitaţi şi părinţi din clasele respective
 3. să nu fumeze în incinta şcolii.
 4. să instruiască elevii privind respectarea normelor de protecţia muncii şi a conduitei în cadrul activităţilor extraşcolare
 5. să respecte graficul serviciului pe şcoală şi atribuţiile ce le revin ca profesor de
 6. să nu discute în timpul orelor cu elevii despre activitatea şi personalitatea altui cadru
 7. să nu vorbească la telefonul mobil în timpul orei de
 8. să asigure, la solicitarea directorilor, suplinirea cadrelor didactice. Profesorul de serviciu va consemna în procesul verbal numele cadrului didactic care a realizat
 9. să treacă notele în carnete după fiecare
 10. să asigure şcolarizarea elevilor scutiţi de frecvenţă (învăţământul obligatoriu) în cadrul stabilit de directorul şcolii,.
 11. să se asigure că, la ora de curs, ţinuta elevilor este conform
 12. să anunțe în scris Directorul, cu cel puțin 24 de ore înainte, despre orice oră sau acţiune în afara şcolii, conform procedurilor
 13. să prezinte Directorului orice înlocuitor, dacă înlocuirea a fost aprobată
 14. să se implice, ca profesor diriginte, în armonizarea activităţii factorilor educaţionali.
 15. Să nu excludă din sala de clasă elevul pentru acte de indisciplină, nepregătire a lecţiei etc
 16. aa) să anunţe instituţia în cel mai scurt timp în cazul în care se află în incapacitate temporară de muncă
 17. bb) să părăsească instituția la ora 17,00 cu excepţia zilelor în care se ţin şedinţe cu părinţii care vor fi anunţate cu cel puţin 48 de ore înainte, astfel încât, să poată fi activată alarma instituţiei.
 18. cc) să rămână în sala de clasă, la ultima oră de curs, până la plecarea elevilor şi să verifice dacă fiecare elev a făcut curăţenie la locul în care şi-a desfăşurat activitatea şi a depus gunoiul la coş.

 

Dirigintele

Art. 41. Diriginţii îşi desfăşoară activitatea conform Legii Educatiei nr. 1/2011, Statutului Personalului Didactic şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).

Art. 42. Dirigintele organizează elevii în cadrul clasei şi numeşte cu elevii un colectiv de

Conducere al clasei, format din 5 elevi:

 • liderul clasei;
 • adjunctul liderului;
 • responsabil cu amenajarea şi buna funcţionare a spaţiului de clasă (serviciul zilnic,curăţenie);
 • responsabil cu organizarea activităţilor extracurriculare;
 • membru;

Art. 43. Dirigintele numeşte, prin consultarea elevilor, colectivul de conducere al clasei dintre elevii cu rezultate bune la învăţătură şi care sunt un model de comportament în orice împrejurare.

Art. 44. Dirigintele stabileşte împreună cu elevii regulile de bună funcţionare a clasei, conformlegislației în vigoare şi amenajează împreună cu ei sala de clasă. În fiecare sală de clasă vor fi afişate:

 • componenţa colectivului de elevi;
 • colectivul de conducere al clasei cu atribuţiile fiecărui membru;
 • comitetul de părinţi;
 • orarul clasei;
 • graficul elevilor de serviciu;
 • secţiunea „Elevii” din ROFUIP şi din ROI.

 

Art. 45. Dirigintele îşi exercită calitatea de preşedinte al Consiliului Clasei şi va fi înmăsură să rezolve, la termenele fixate, problemele clasei:

 • dosarele pentru acordarea burselor în termenele şi conform metodologiei anunţate desecretari;
 • va rezolva conflictele clasei prin conlucrarea cu profesorii clasei şi părinţii, conformatribuţiilor

ce-i revin din ROFUIP, cu sprijinul consilierului psiholog;

 • va primi scutirile de absenţe numai de la părinţi pentru elevii minori în termenul prevăzut în legislaţie;

Art. 46. Dirigintele va stabili o listă cu elevii care au probleme, specificând natura lor şi o

va înainta consilierului educativ al liceului. Se vor avea în vedere:

 • elevii cu părinţii plecaţi în străinătate – evidenţă (numele şi adresa tutorelui);
 • elevii cu mai mult de 50 de absenţe motivate;
 • elevii cu mai mult de 20 de absenţe nemotivate;
 • elevii care au comis fapte antisociale;
 • elevii cu un comportament ostil faţă de şcoală;
 • elevii care au probleme emoţionale, comportamentale, de învăţare;
 • alte cazuri (probleme materiale, familiale, de sănătate )

Art. 47. Dirigintele va întocmi şi completa documentele şcolare ale clasei conform cerinţelor şiregulamentelor şcolare: catalogul clasei, carnetul de note, caietul dirigintelui, fişa psihopedagogicăa fiecărui elev, planificările orelor educative şi activităţilor extraşcolare.

Art. 48. Dirigintele, împreună cu părinţii şi elevii, se va preocupa de dotarea şi păstrarea mobilierului clasei şi de amenajarea acesteia cu cele necesare unui cadru ambientalcorespunzător. Dirigintele va lua măsuri de remediere a stricăciunilor produse în clasă,conform procedurilor interne.

Art. 49. Însoţirea elevilor clasei şi supravegherea acestora la diverse activităţi organizate deşcoală este obligatorie.

Art. 50. Dirigintele, ca preşedinte al Consiliului clasei, va asigura funcţionarea corespunzătoarea acestuia şi va colabora cu toţi profesorii clasei. Diriginții sunt obligați sa mediezeconflictele dintre elevi, părinți şi profesori, discutând cu profesorul în cauză.

Art. 51. Fiecare diriginte se va întâlni de cel puţin de două ori pe semestru cu părinţii, sau de câteori este nevoie, la solicitarea a cel puţin o treime dintre părinţi/tutori legali.

Art. 52. Dispunerea în bănci a elevilor se face de către diriginte. Cadrele didactice pot

interveni în rearanjarea elevilor, în funcţie de disciplină şi despecificul activităţilor de învăţare.

Art. 53. Cererile de motivare a absenţelor elevilor vor fi strânse de diriginţi şi depuse în ziua în care au fost primite în cutia postala din cancelarie aferentă clasei, de unde vor fi ridicate de către persoana desemnată din cadrul serviciul secretariat urmând ca acestea să fie înregistrate şi avizate în termen de 24 de ore şi apoi să fie depuse în acelaşi loc.Se va respecta numărul de zile de învoire prevăzut de ROFUIP. În situaţii excepţionale, Consiliul de Administratie poate aproba învoirea pentru un număr mai mare de zile.

Art. 54. Cererile pentru decontul abonamentelor de călătorie (navetişti) se vor aduna de către diriginte şi vor fi depuse la serviciul Secretariat până în data de 5 ale lunii.

 

             CAPITOLUL IV: PĂRINŢII

 

Îndatoririle părinţilor sunt stipulate în cadrul Titlului IX, Capitolele I-VI, din ROFUIP.

Art. 55. La nivelul Liceul Teoretic „George Moroianu”, funcţionează Adunarea generală a părinţilor, Comitetul de părinţi şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia de Părinţi a Colegiului.

Art. 56. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 • modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii;
 • acordarea de premii şi burse elevilor;
 • sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 • acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 • alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de

adunarea generală a părinţilor.

Art. 57. Colectarea şi administrarea sumelor reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la Art. 56 se face numai de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. Fondurile colectate  de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau la propunerea directorului.

Art. 58. Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia Consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ.

 

 

CAPITOLUL V: PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Desfăşurarea activităţii personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face conform Titlului VI Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic din ROFUIP.

Art. 59. Biblioteca

 • Bibliotecile funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare ( 1995) şi Legea bibliotecilor nr.334 / 2002.
 • Relaţiile cu cititorii şi evidenţa bibliotecilor se va face în conformitate cu 66 – 85 din

R.O.F.B.Ş. capitolul IV, pag.17 –21.

 • Orarul de funcţionare pentru utilizatori este între orele 8,00 – 15.00,
 • Elevii se înscriu la început de an şcolar, pe baza C.I. şi a carnetului de
 • Elevii pot împrumuta acasă maximum două volume şi trei reviste deodată, iar cadrele didactice trei volume. Lucrările de referinţă, dicţionarele, exemplarele unice şi cărţile rare nu se pot împrumuta acasă, ele se pot consulta doar în incinta
 • Termenul de împrumut este de 15 zile calendaristice, cu drept de prelungire până la 30 de zile calendaristice. Persoanele care nu vor restitui la termen cărţile împrumutate, pierd dreptul de a se folosi de împrumut pe termen de o lună, iar în caz de repetare pe termen de 2 luni. Persoanele care încalcă sistematic aceste reguli pot să-şi piardă calitatea de utilizatori ai
 • Cititorii au obligaţia de a înapoia într-o stare bună cărţile împrumutate şi de a le repara pe cele deteriorate. În caz de pierdere a unei cărţi, utilizatorul este obligat să doneze o carte identică cu cea pierdută sau două cărţi noi ale aceluiaşi autor sau din acelaşi domeniu cu cea pierdută. În procesul de recuperare a cărţilor, bibliotecara va fi sprijinită de dirigintele clasei prin autoinvitarea/invitarea ei în Consiliul Clasei sau la orele de dirigenţie.

 

 • Cititorii vor respecta următoarele reguli de bună funcţionare în incinta bibliotecilor:
 • în bibliotecă nu se vorbeşte cu voce tare, nu se mănâncă;
 • după consultarea unei cărţi, aceasta va fi pusă înapoi pe raft;
 • elevii îşi vor căuta singuri fişa de lectură;
 • elevii vor respecta durata de predare a cărţilor;
 • elevii claselor terminale vor aduce cărţile împrumutate până cel târziu în 15
 • În cadrul C.D.I. activităţile cu întreaga clasă se desfăşoară la cererea profesorului, după o programare făcută cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, sub directa îndrumare a profesorului, avându-l drept colaborator pe
 • Împrumutul casetofoanelor/laptopului/videoproiectorului se face de către profesor, după o programare pe răspunderea celui care-l solicită.Materialele didactice auxiliare vor fi preluate doar de către
 • Bibliotecarul va urmări circulaţia şi evidenţa fondului de
 • În colaborare cu profesorii de specialitate, bibliotecarul va organiza activităţi de popularizare

a cărţilor în rândul elevilor.

 • În colaborare cu personalul didactic, bibliotecarul se va preocupa de achiziţionarea manualelor şi a altor cărţi de specialitate
 • Bibliotecarul va organiza activităţi de îmbogăţire a fondului de carte şi întreţinere a acestuia

şi va organiza spaţiile de lectură şi documentare.

 • Bibliotecarul va răspunde şi altor solicitări în cadrul proiectelor şi al programelor desfăşurate în şcoală.
 • Referitor la utilizarea mijloacelor informatice: elevii nu salvează fişiere în calculator şi nu utilizează USB FLASH

 

Art. 60. Secretariatul şi administraţia

 • Secretariatul funcţionează de la 30 la 15.30. Programul cu publicul este avizat de director

şi afişat la loc vizibil, după cum urmează:

 • cu elevii între orele 11,00 – 14,10
 • cu angajaţii instituţiei între orele 9,50 – 15,00
 • Pentru a desfăşura o activitate eficientă, legală şi de calitate, serviciile secretariat şi administraţie vor avea în vedere următoarele reguli:
 • Respectarea strictă a normelor şi legilor în vigoare;
 • Păstrarea corespunzătoare a documentelor şcolare şi responsabilitatea în manevrarea acestora;
 • Respectarea termenelor pentru întocmirea documentelor şi materialelor;
 • Asigurarea unei circulaţii bune a informaţiilor necesare desfăşurării eficiente a activităţii în şcoală prin gestionarea corespondenţei în format electronic cu salariaţii colegiului. În situaţia în care termenul solicitat este 1 zi lucrătoare, atunci este obligatorie anunţarea acestor cazuri telefonic;
 • Precizarea orarului de lucru cu publicul şi respectarea acestuia;
 • O comportare promptă şi civilizată în relaţiile cu publicul şi personalul şcolii.

 

 • Administratorul:
  • Va urmări păstrarea şi exploatarea în condiţii bune a bazei materiale;
  • Va asigura în colaborare cu contabilitatea, conform legislaţiei în vigoare, achiziţionarea aparaturii, mobilierului şi a altor materiale necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală;
  • Va urmări starea clădirilor şi reparaţiile sau lucrările de întreţinere necesare;
  • Va organiza şi conduce activitatea personalului de întreţinere şi a paznicilor;
  • Va colabora cu diriginţii claselor, cu şefii de cabinete şi laboratoare, cu laborantul şi bibliotecarul, în vederea dotării cu aparatură, mobilier, cărţi şi alte materiale necesare sălilor respective;
  • Va urmări starea de curăţenie;

 

 • Va face demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare a şcolii.
 • Întreg personalul şcolii va răspunde şi altor solicitări ale Directorului şi ale Consiliului de Administraţie.

 

Art. 61. Personalul nedidactic

 • Personalul nedidactic va avea un comportament civilizat faţă de elevi şi personalul didactic şi

didactic auxiliar.

 • Personalul nedidactic va avea o ţinuta corespunzătoare
 • Personalul nedidactic va răspunde solicitărilor directorului, în limita atribuţiilor fiecăruia.
 • Evaluarea personalului nedidactic se face conform fişei de evaluare în vigoare la sfârşitul fiecărui an

 

 

SERVICII

 

A.               REGULI   DE   UTILIZARE A CABINETELOR DE  INFORMATICĂ ŞI A MIJLOACELOR INFORMATICE

Art. 62. Cabinetul de informatică este un loc de studiu și de evaluare în cadrul examenelor ECDL, este conectat la reţeaua Internet.

El funcţionează pe baza unor reguli specifice: vor fi respectate persoanele, materialele şi

documentele.

Orice abatere de la aceste reguli va fi sancţionată.

 

Utilizarea mijloacelor informatice se va face cu respectarea anumitor condiţii enunţate mai jos :

Accesul:

 • la sistemul informatic se face pe baza autorizării şi este limitat la activităţile conforme cu misiunea unei instituţii de învăţământ.
 • la paginile web se va face cu respectarea valorilor etice şi cetăţeneşti, esenţiale într-o şcoală publică.

Poşta electronică, site-uri:

 • folosirea poştei electronice şi utilizarea de CD-uri/DVD-uri/dischete/stick-uri/hard-disk-uri externe şi a altor mijloace de stocare electronică a datelor se poate face doar în scopuri pedagogice.
 • jocurile, chatul, mailurile personale, site-urile cu caracter rasist, obscen, pornografic, sectar nu sunt

Copii

 • legislaţia interzice copierea programelor, indiferent de scopul în care sunt

Principii de bază

 • orice utilizator este responsabil de folosirea resurselor informatice şi se angajează să nu efectueze operaţiuni care ar putea dăuna funcţionării reţelei şi integrităţii instrumentelor informatice.

Sancţiuni

 • în timpul conectării la Internet, în orice moment poate fi verificată natura site-urilor accesate. O utilizare ilegală şi care nu respectă principiile definite de Regulamentul interior al liceului va fi pasibilă de sancţiuni.

 

B.      CABINETUL MEDICAL

Art. 63. Cabinetul medical este un loc unde elevii pot primi îngrijire de specialitate.

 • Cabinetul medical funcţionează pe durata cursurilor, respectiv 00-12.00.
 • În cazurile grave, medicul decide dacă se face apel la ambulanţă pentru ca elevul să fie

deplasat la spitalul specializat.

 

 • Asistenta va înştiinţa
 • Dacă, în timpul orelor, un elev are nevoie să meargă la cabinetul medical va merge însoţit de

un coleg.

 • Elevul se ia în evidenţa cabinetului medical şcolar numai pe baza fişei medicale sau a avizului epidemiologic cu toate vaccinările. În cazul în care elevul nu are fişă medicală nu i se vizează scutirea medicală.

 

 

C.      ACCIDENTE

Art. 64. Orice accident petrecut în incinta liceului sau în timpul unei activităţi organizate de liceu în afara şcolii va fi semnalat imediat profesorului de serviciu, respectiv profesorului însoţitor care va lua măsurile corespunzătoare.

Orice accident trebuie aunţat la secretariat în aceeaşi zi.

În laboratoarele din liceu (biologie, chimie, fizică, informatică) în sălile cu destinaţie specială şi în sălile pentru educaţie fizică vor fi respectate cu stricteţe regulile de acces şi de utilizare stabilite de profesori.

 

 

CAPITOLUL VI: INFORMAŢII GENERALE ŞI ADMINISTRATIVE

 

Art. 65. Relațiile între instituție și parteneri

 • Relaţii între liceu şi familiile elevilor
  1. Primirea părinţilor/reprezentanţilor legali

În afara şedinţelor organizate de conducere sau de profesorii diriginţi, întâlnirile cu fiecare dintre profesorii clasei sunt posibile săptămânal, în cele două ore de consultaţii ale fiecărui cadru didactic.

Profesorul diriginte – care asigură legătura cu familiile – rămâne interlocutorul privilegiat al părinţilor.

Părinţii se pot întâlni cu Directorul, cu Directorul adjunct, cu administratorul, conform orarului de audienţe.

În situaţii speciale şi din motive bine întemeiate, părinţii pot solicita o întrevedere şi în afara orelor de consultaţii, cu acordul profesorului respectiv.

 1. Corespondenţa

Corespondenţa trimisă de şcoală va preciza numele, prenumele, clasa din care elevul face parte şi destinatarul.

În caz de divorţ sau de separare a părinţilor, informaţiile legate de situaţia şcolară a copilului vor fi trimise la părintele căruia îi este încredinţat. La cererea scrisă, celălalt părinte va putea avea acces la informaţiile respective.

Elevii majori vor fi, la cerere, destinatarii oricărei corespondenţe.

 

2)  Relaţiile liceului cu comunitatea locală

Liceul Teoretic ,,George Moroianu” are relaţii de colaborare cu următoarele instituţii locale şi naţionale

 • Primăria Municipiului Săcele
 • Poliţia locală Săcele
 • Jandarmeria Braşov
 • Parohiile din Săcele
 • Spitalul Municipal Săcele
 • ONG-uri agreate
 • Instituţii de cultură din judeţ şi din ţară

 

 

 

             CAPITOLUL VII: DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 66. Încetarea calităţii de elev se face în următoarele situaţii: Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

 1. la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu liceal;
 2. în cazul exmatriculării;
 3. în cazul abandonului școlar;
 4. la cererea scrisă a elevului/a părintelui/a tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi;
 5. în cazul în care elevul înscris/admis în învăţământul liceal nu se prezintă la cursuri întermen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele;
 6. articolul de la lit. d) nu se aplică în învăţământul obligatoriu

 

Art. 67. Prezentul ROI se prelucrează elevilor, părinţilor şi întregului personal al unităţii cuproces-verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de Consiliul de Administraţie.

Art. 68. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament, ca şi a tuturor documentelor ce reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.

Art. 69. ROI va fi înregistrat oficial și va fi actualizat la începutul fiecărui an școlar, dacă

este cazul.

Art. 70. La data intrării în vigoare a prezentului ROI se abrogă Regulamentul Intern din

anul școlar anterior.

Art. 71. Din prezentul ROI fac parte integrantă următoarele anexe :

 • Anexa 1: Atribuțiile Elevului de serviciu pe şcoală
 • Anexa 2: Atribuțiile Profesorului de serviciu pe şcoală
 • Anexa 3: Metodologia de admitere în clasa a V-a
 • Anexa 4: Codul etic al cadrelor didactice
 • Anexa 5: Declaraţia elevilor şi a părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali privitoare la acceptarea şi respectarea actualului ROI

 

 

Art. 72. DREPTUL DE PETIŢIONARE

 

 1. Soluţionarea altor cereri şi reclamaţii individuale ale elevilor, părinţilor, personalului didactic, didactic auxiliar sau

Oricare dintre cei enumeraţi mai sus are dreptul de a înainta către conducerea instituţiei cereri sau reclamaţii individuale care se vor prezenta în scris la secretariatul instituţiei.

 1. Pentru soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor individuale care îi sunt adresate, conducătorul instituţiei sau o persoană desemnată de acesta va dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor
 2. În cazul în care în reclamaţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane,

aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză.

 1. Petiţiile adresate de elevi nu pot avea vreun efect negativ asupra situaţiei şcolare a
 2. Înainte de începerea acţiunilor de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate se va încerca rezolvarea pe cale amiabilă a cererii sau a reclamaţiei individuale, dacă este

 

ELEVII DE SERVICIU

 

 1. Programul elevilor de serviciu: 7:45 – 14:00
 2. Elevul de serviciu are obligaţia să se comporte civilizat, să salute personalul şcolii şi persoanele străine care intră în şcoală;
 3. Va suna conform orarului pentru intrarea şi ieşirea de la orele de curs;
 4. Va semnala imediat profesorului de serviciu, directorului, personalului de pază sau serviciului

secretariat eventualele nereguli sau acte de indisciplină observate;

 1. Va conduce persoanele străine la secretariat sau la

6.   Este interzis elevilor de serviciu:

 1. Să întreţină discuţii pe timpul serviciului cu alţi colegi;
 2. Să asculte muzică la căşti;
 3. Să părăsească postul fără să informeze profesorul de serviciu;
 4. Să se prezinte fără uniformă şi ecuson;
 5. Să permită elevilor accesul pe intrarea principală.

 

 

ANEXA 2:

 

PROFESORUL DE SERVICIU

 

 1. Organizează şi controlează activitatea elevilor de serviciu din ziua respectivă;
 2. Răspunde, împreună cu directorii, agentul de pază şi personalul didactic, de securitatea elevilor în timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didactică;
 3. Pentru prevenirea actelor de violenţă şi a abaterilor disciplinare, are obligaţia de a supraveghea atent activitatea elevilor în corpurile A şi B şi din curtea şcolii;
 4. Controlează sălile de clasă împreună cu elevii de serviciu, la terminarea programului şi consemnează în procesul-verbal eventualele stricăciuni şi pe autorii acestora;
 5. Dă indicaţii părinţilor, dacă este cazul;
 6. Anunţă urgent eventualele evenimente: accidente, incendii, pene de curent, cazuri de boală, pătrunderea în incinta şcolii a persoanelor străine etc. şi colaborează cu autorităţile dacă este necesar, conform procedurilor existente;
 7. Răspunde de siguranţa cataloagelor, a condicilor şi a celorlalte documente din cancelarie în ziua respectivă;
 8. Răspunde de desfăşurarea normală a orarului (sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor

la şi de la ore);

 1. Consemnează în caietul special toate evenimentele şi observaţiile din ziua respectivă.

Procesul-verbal va fi semnat de toţi profesorii de serviciu din acea zi;

 1. Programul de serviciu va fi între orele 7,45 – 15,00 (respectiv până la terminarea cursurilor).

 

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

    la clase cu studiulintensiv al unei limbi străine

 

 1. Dispoziții Generale

 

      Art. 1. Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală se pot înscrie în clasa a V-a la Liceul Teoretic „George Moroianu”  pe baza cererii tip eliberată de secretarul instituţiei, a carnetului de elev şi a copiei legalizate după certificatul de naştere.

      Art. 2. Înscrierea elevilor în clasa a V-a se va face de către părinţi sau tutorii legali ai acestora într-o perioadă stabilită la nivelul unităţii şi care va fi anunţată prin afişaj la avizierul  din curtea şcolii, precum şi pe site-ul colegiului www.georgemoroianu.ro

      Art. 3. Disciplina la care se susţine testarea este o limbă străină și va fi studiată intensiv pe parcursul claselor V – VII.

Art. 4. Data la care se va da testarea va fi făcută cunoscută la înscriere (de regulă luna iunie)

Art. 5. Testarea va fi coordonată şi organizată de o comisie constituită la nivelul liceului din:

 • preşedinte – directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
 • secretar – secretarul şef;
 • membri: 2 profesori care predau limba engleză, cel puţin unul dintre ei să aibă ore la gimnaziu. Cei doi profesori vor pregăti subiectele pentru testare colaborând cu colegii de catedră.

Art. 6. Proba de testare conţine un subiect de limba engleză şi durează 90 minute.

Art. 7. Probele scrise se desfăşoară respectând următoarele:

 • accesul în sala de examen se face pe baza carnetului de elev sau a certificatului de naştere
 • elevii sunt aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în conformitate cu borderoul

de sală

 • în fiecare sală de clasă sunt doi profesori supraveghetori
 • răspunsurile se redactează pe foi tipizate care se secretizează.

Art. 8. Evaluarea lucrărilor se face pe baza baremului de corectare şi notare care va fi afişat

la avizier la încheierea probei scrise.

Art. 9. Nota finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute.

Art. 10. Elevii vor fi admişi în ordinea notelor obţinute la testare, în limita locurilor disponibile, dacă au obţinut la fiecare disciplina minim nota 5,00.

Art. 11. Dacă locurile nu sunt ocupate în urma testărilor din luna iunie, va mai fi organizată

o sesiune de înscrieri începând cu 1 septembrie, în fiecare an școlar.

Art. 12. Părinţii sau tutorii legali ai elevilor declaraţi admişi în clasa a V-a a Liceului Teoretic „George Moroianu”, se vor prezenta la secretariatul instituţiei pentru a depune actele necesare, în termen de o săptămână.

 

CODUL ETIC AL CADRELOR DIDACTICE

 

 1. Cadrul didactic cunoaşte, îşi asumă şi aplică integral legile şi regulamentele şcolare;
 2. Activitatea didactică implică perfecţionarea continuă;
 3. Cadrul didactic are o ţinută decentă şi un comportament bazat pe respect;
 4. Cadrul didactic nu poartă discuţii neprincipiale legate de ceilalţi colegi;
 5. Cadrul didactic respectă confidenţialitatea informaţiilor legate de colegii săi şi este loial instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
 6. Cadrul didactic apără prestigiul şi onoarea profesiei prin conduită exemplară în toate împrejurările;
 7. Cadrul didactic are o formaţie intelectuală de rang superior în care ştiinţa, arta, morala şi justiţia îi definesc personalitatea;
 8. Cadrul didactic     demonstrează:     integritate,     onestitate,     colegialitate,      respect,

responsabilitate, fermitate, stimă de sine, echitate;

 1. Cadrul didactic manifestă şi beneficiază de transparenţă în relaţiile cu elevii, părinţii şi

colegii;

 1. Cadrul didactic practică un comportament şi un limbaj

 

 

Declaratia elevilor și a părinților / tutorilor / reprezentanților legali privitoare la acceptarea și respectarea actualului R.O.I.

Liceul Teoretic ,,George Moroianu”

 

 

REGULAMENT INTERIOR

 

 

 

 

Numele elevului : ………………………..                                      Clasa:……..

 

Prenumele elevului:………………………

 

Data naşterii :………………

 

 

Subsemnaţii , ……………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

 • elev şi părinţi ai elevului Liceul Teoretic “George Moroianu” Braşov, acceptăm regulamentul interior cu toate articolele sale şi confirmăm şi prin acesta înscrierea la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”;
 • am fost informaţi, că instituţia este prevăzută cu camere de luat vederi care permit supravegherea şi urmărirea elevilor în spaţiile comune: holuri, curtea şcolii.
 • suntem/ nu suntem de acord ca fiul / fiica noastră să apară în fotografii colective la diverse activităţi organizate de şcoală;

 

Data

 

Semnătura elevului:

 

 

Semnătura părinţilor/reprezentanţilor legali :

 

 

 

 

 

 

Notă:Se remite profesorului diriginte al clasei cel târziu la 10 zile după începerea anului școlar