Regulament privind modul de constituire și funcționare a clasei a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze la nivelul Liceului Teoretic ”George Moroianu” în anul școlar 2016 -2017

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Limba Engleza  pentru admiterea in clasa a V-a cu predare intensiva a limbii Engleze

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în unităţile de învăţământ preuniversitar este reglementat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5166 din 8.XII 1998, care, potrivit prevederilor Art. 1 din OM 3753 9 II 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ (“Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.”), este încă în vigoare.

Art. 2 Prin organizarea claselor cu predare intensivă se urmăreşte investirea raţională a resurselor umane şi materiale de care dispune Liceul Teoretic ”George Moroianu” şi antrenarea de resurse noi pentru asigurarea unei predări/învăţări de calitate, în acord cu cerinţele educaţionale moderne.

Art. 3 Prezentul regulament privind testarea elevilor la finalul clasei a IV-a în vederea admiterii acestora în clasa a V-a la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne este organizat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5166 din 8.XII 1998 şi în baza OMEN nr. 5115/15.12.2014 ( Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar), Art. 210, (6), c).

Art. 4  Programul intensiv de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională este forma de învăţământ în care prima limbă modernă se predă într-un număr sporit de ore (4 ore pe săptămână).

Art. 5 Clasele cu predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională fac parte din oferta educaţională a Liceului Teoretic ”George Moroianu” pentru anul şcolar următor şi au fost aprobate de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Brașov

Art. 6 Obiectivele programului intensiv de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională sunt:

 1. a) Formarea competenţelor avansate de comunicare în limba modernă pentru facilitarea promovării examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională;
 2. b) Însuşirea la un nivel superior a cunoştinţelor de limbă;
 3. c) Formarea deprinderilor de limbă care să permită absolvenţilor o bună comunicare, orală şi în scris, cu alţi vorbitori ai limbii respective;
 4. d) Obţinerea de performante deosebite de care elevii acestor clase la olimpiade si concursuri şcolare
 5. e) Creşterea prestigiului Liceului Teoretic ”George Moroianu”

Art. 7 Orele prevăzute pentru studiul intensiv al limbii vor fi folosite atât pentru însuşirea cerinţelor curriculumului naţional cât şi pentru aprofundarea cunoştinţelor prin activităţi suplimentare, conform unei programe speciale de curs opţional propuse de către profesor, respectându-se regimul disciplinelor opţionale.

 

CAPITOLUL II

ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE

Art. 8 Înscrierea elevilor în clasa a V-a se face pe baza susţinerii şi promovării unui test de aptitudini şi cunoştinţe de limbă modernă.

Art. 9 Elevul care doreşte să opteze pentru a urma cursurile clasei cu predare intensivă a unei limbi moderne de circulaţie internaţională trebuie să-şi exprime această opţiune în scris, prin intermediul unei cereri completate de către părinte. Pot completa cereri părinții elevilor din orice școală din municipiul Săcele sau localitătile învecinate.

Art. 10 Testul se va organiza după cum urmează:
– luni 13 iunie ora 9:00 – proba scrisă a evaluării;
– marți 14 iunie 2016 începând de la ora 10:00 (conform unei programări în ordine alfabetică a candidaților) – proba orală a evaluării.

 Art. 11 Vor fi declaraţi admişi primii 25 de elevi care intrunesc minim 60 de puncte (oral+scris), în ordine descrescătoare a punctajului final.

Art. 12 Dacă pe ultima poziţie sunt mai mulţi elevi CU ACEEAŞI MEDIE, aceștia vor fi departajați prin calificativele la limba română (cele trei calificative anuale și calificativul semestrului I al clasei a IV-a).

Art. 13 Retragerea unui candidat, dintre cei declaraţi admişi, dă dreptul următorului, în ordinea descrescătoare a mediilor să fie declarat admis în clasa a V-a.

CAPITOLUL III

OBIECTIVELE PROBELOR ŞI STRUCTURA TESTULUI. CONŢINUTURI. DURATA PROBELOR

Art.14 Testul de aptitudini implică atât o probă scrisă cât şi una orală la Limba Engleză.

Art. 15 Conţinuturile evaluate vor fi cele prevăzute de programa şcolară de clasa a IV-a pentru disciplina limba engleză, programă aprobată prin Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014.

Art. 16 Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele:

– Casa și familia

– Obiceiuri în familie

– Feluri de mâncare

– Ocupații

– Pasiuni

– Vacanța

– Zile, luni, anotimpuri

– Vremea

– Momentele zilei

– Comunitatea – orașul/satul

Art. 17 Funcţiile comunicative vizate sunt următoarele:

– descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.)

– relatarea la prezent

– prezentare de activități generale/ obișnuite

– inițierea și menținerea unui schimb verbal

– executarea unor indicații de orientare

– completarea de formulare

Art. 18 Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:

 1. a) Substantivul-numărul singular/plural
 2. b) Numeralul – cardinal (1 – 20)
 3. c) Adjectivul-demonstrativ (singular şi plural), posesiv (singular şi plural)
 4. d) Verbul-timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ); timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, interogativ)
 5. e) Verbe modale- can, must
 6. f) Prepoziţia-de loc (between, over, across, above, at, in, on)

Art. 19  Punctajul total al celor două probe este de 100 de puncte, Proba scrisă  – 60 de puncte, proba orala  – 40 de puncte

Art. 20  Proba scrisă (probă eliminatorie) vizează evaluarea competenţei de producere cât şi stăpânirea vocabularului şi a structurilor gramaticale.

Art. 21 Vor fi elaborate trei variante de subiecte, iar preşedintele comisiei va extrage una dintre aceste variante. Această variantă va fi distribuită spre rezolvare candidaţilor;

Art. 22 Variantele de subiecte pentru testarea scrisa se elaborează de către comisia metodică de specialitate din şcoală şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate din inspectoratul şcolar. Acestea vor respecta conţinuturile învăţării corespunzătoare pentru curriculum-ul valabil pentru clasa a IV-a;

Art.23  Timpul de desfasurare al acestei probe este de 40 de minute.

Art.24  Proba orală vizează următoarele obiective:

 1. Citirea unui text – suport, de mici dimensiuni, şi formularea de răspunsuri la câteva întrebări pe baza acestuia;
 2. Producerea unui mesaj simplu şi scurt despre persoane şi activităţi din universul apropiat;
 3. Participarea cu întrebări simple şi răspunsuri scurte la interacţiuni verbale simple (dialoguri), în contexte familiare sau de necesitate imediată.

Art 25 Prima parte a probei orale – 20 de puncte –  candidaţii trebuie sa citească un text cu voce tare si sa răspundă la întrebări pe baza respectivului text. Biletele se vor afla pe masă iar candidatul va extrage un bilet pe care îl va trata. Nu se admite schimbarea biletului.

Art. 26. Partea a doua a probei orale consta in interacţiunea verbala (cu evaluatorii) pe o temă familiară. Punctajul pentru aceasta proba este de 20 de puncte. Timpul alocat pentru fiecare candidat in parte este de 3-5 minute.

CAPITOLUL IV

COORDONAREA METODOLOGICĂ A FORMEI DE TESTARE

Art. 27 Comisia de organizare si desfăşurare a testării aptitudinilor şi cunoştinţelor de limbă modernă ale elevilor care solicită înscrierea în clasa a V-a Liceul Teoretic ”George Moroianu” este numită prin decizia directorului Liceul Teoretic ”George Moroianu” . Coordonarea testării este realizată de comisia de organizare si desfăşurare a acesteia, în următoarea componenţă:

 Preşedinte – directorul instituției

 Secretar – un profesor de specialitate

 Membri: profesori de specialitate

Art. 28. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte prin decizie internă componenţa comisiilor de evaluare a lucrărilor scrise, de examinare orală a candidaţilor şi comisia de contestaţii. Tot el va desemna şi profesorii asistenţi.

Art. 29 Comisia de elaborare a subiectelor (oral, scris) şi de evaluare a lucrărilor este alcătută din:

 preşedinte

 membri-secretar: profesori de specialitate din cadrul unităţii şcolare;

Art. 30 Desfăşurarea probelor scrise se va face cu respectarea următoarelor instrucţiuni:

(1) În fiecare sală de concurs există cel puţin doi profesori supraveghetori.

(2) Candidaţii vor fi aşezaţi în bancă, în ordinea alfabetică, existentă pe borderoul de sală.

(3) Profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza carnetului de elev şi a certificatului de naştere.

(4) Fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs.

(5) Fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte.

(6) Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foaia tipizată, cu colţul conţinând numele candidaţilor secretizat.

(7) Numai răspunsurile conţinute pe foia tipizată vor conta pentru stabilirea notei.

(8) Răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră.

(9) Greşelile se taie cu o linie orizontală.

(10) La expirarea timpului de redactarea a răspunsurilor, profesorii supraveghetori vor strânge lucrările pe baza borderoului de sală, care conţine numărul de pagini scrise şi semnătura candidatului.

(11) Ciornele se strâng separat.

(11) La predarea lucrărilor scrise în sală rămân cel puţin trei candidaţi.

(12) Profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise preşedintelui comisiei.

CAPITOLUL V

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Art. 31 Lucrările vor fi punctate cu maxim 60 de puncte. Punctajul maxim pentru fiecare cerinţă va fi precizat pe foile de concurs care vor fi înmânate candidaţilor.

Art. 32 Punctajele obţinute de către elevi în urma corectării lucrărilor scrise şi a evaluării orale a aptitudinilor vor fi afişate, în ordine descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor obţinute la cele două probe, cel târziu la 48 de ore după încheierea probei.

Art. 33 Corectarea lucrărilor scrise se face de către doi profesori evaluatori, care fac parte din comisie, pe baza unui barem de corectare şi notare, care va fi afişat, la avizierul școlii după terminarea probei scrise. Diferenţa dintre cei doi evaluatori nu poate fi mai mare de 10 puncte. Punctajul unei probei se face prin însumarea punctajelor subiectelor. Punctajul final al concursului este obţinut prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba orală.

CAPITOLUL VI

CONTESTAŢIILE

Art. 34 Contestaţii se pot depune la secretariatul Liceului Teoretic George Moroianu.

Art. 35 Se poate contesta doar punctajul obţinut la proba scrisă şi doar punctajul la lucrarea proprie, completând o cerere la secretariatul liceului.

Art. 36 Dacă punctajul obţinut la contestaţie diferă de punctajul iniţial cu cel puţin 10 puncte, atunci punctajul obţinut pentru lucrare va fi considerat cel de la contestaţie.

Art. 37 Dacă diferenţa este mai mică de 5 puncte atunci punctajul iniţial nu se modifică.

Art. 38 Lucrările cu punctaj iniţial de peste 95 puncte, pentru care s-a depus contestaţie vor avea punctajul final cel de la contestaţie.

Art. 39. Dacă diferenţa dintre punctajele de la corectura iniţială şi cele de la contestaţii este mai mare cu 5 puncte, punctajul iniţial acordat se modifică, prin creştere sau descreştere, cu implicaţiile corespunzătoare pentru situaţia în admitere.

Art. 40 Punctajele obţinute după etapa de contestaţii sunt punctaje finale.

CAPITOLUL VII

Accesul persoanelor străine în unitatea şcolară

Art. 41 În timpul desfăşurării probei de testare, nu pot intra în spaţiul destinat testării alte persoane, în afara membrilor comisiei.

   DIRECTOR,

Munteanu Gheorghe