Art. 42. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie.

Art. 43. Învoirea cadrului didactic de la serviciul pe şcoală se acceptă doar dacă are motive foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul care întocmeşte graficul profesorilor de serviciu, cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul, pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor.

Art. 44. Profesorul de serviciu asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi controlând activitatea din şcoală, având următoarele atribuţii:

 1. Este prezent în unitatea şcolară cu 15  minute înainte de începerea orelor.
 2. Poartă cardul / legitimaţia care indică activitatea specifică.
 3. Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea acestora; îi dă elevului de serviciu orarul personal din ziua respectivă, astfel încât în cazul în care apar probleme în timpul orelor să  poată fi contactat.
 4. Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. La sfârşitul programului verifică toate cataloagele şi condica, apoi le  încuie în dulap.
 5. Supraveghează intrarea elevilor în şcoală, împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe şcoală;
 6. Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare).
 7. Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor, intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare sau evenimente deosebite, pe care le consemnează ulterior în procesul verbal.
 8. Controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală şi asigură ordinea şi curăţenia în curtea şcolii, cu ajutorul elevilor de serviciu şi al femeilor de serviciu.
 9. La solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală, profesorul de serviciu oferă informaţiile necesare persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în şcoală.
 10. Profesorul de serviciu, cu acordul directorului, permite claselor la care în ultima oră nu este prezent profesorul, din diverse motive, să părăsească unitatea şcolară.
 11. Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului, având dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute.
 12. Profesorul de serviciu consemnează în registrul special de procese verbale evenimentele deosebite care se petrec în perioada desfăşurării serviciului său.
 13. Profesorul de serviciu din schimbul de după-amiază pleacă din şcoală ultimul, după ce s-a asigurat că toţi elevii au părăsit curtea şcolii şi că nimic deosebit nu se petrece în incinta şcolii.

 

Art. 45. Profesorii de serviciu care nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală şi/sau sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare.